Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 VAVAKA SY NY MPINO

Ny vavaka dia fanehoana ny fankantoavantsika an'Andriamanitra; sy ny finoantsika fa mahatoky Izy. Amin'ny alalan'ny vavaka no ahafahantsika mamoaka izay rehetra ao am-pontsika amin'Ilay Raintsika any an-danitra. Tsy fampahalalàna na fampahafantarana an'Andriamanitra anefa ny vavaka, satria Izy efa mahalala ny zavatra rehetra. Mitarika antsika hiray fo Aminy sy hanompo an'Andriamanitra ny vavaka, ary mampanaiky antsika fa Izy no mpanome antsika ny zavatra rehetra.

I Ny momba ny vavaka

A. Fianarana sy traik'efa ho an'ny mpino ny vavaka ary manampy azy hifehy tena ara-panahy.

1. Inona ny nangatahan'ny mpianany tamin'i Jesosy (Lioka 11:1)?

_____________________________________________________________

2. Vakio Romana 8:26

a) Iza no manampy antsika amin'ny vavaka araka ny voalazan'ny Apostoly Paoly?

________________________________________________________

b) Raha izany dia inona no tokony ataontsika rehefa tsy mazava tsara amintsika ny vavaka tokony atao?

________________________________________________________

________________________________________________________

B. Fifandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka.

Voalazan'ny Soratra Masina fa liana amin'izay tolona atrehantsika Andriamanitra.

1. Inona ny voalazan'ny Salamo 34:15 momba Ny Tompo?

______________________________________________________________

2. Inona no nentin'i Davida teo anatrehan'Andriamanitra tamim-bavaka (Salamo 142:2)?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Ahoana ny mamparisika antsika hanatona an'Andriamanitra (Hebreo 4:16)?

______________________________________________________________

4. Na dia manana tombontsoa afaka manatona an'Andriamanitra aza isika, inona ny toromarika voalaza ao amin'ny Mpitoriteny 5:1-2?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. Inona ny fampiononana ho an'ny mino araka ny voalaza ao amin'ny 1 Petera 5:6-7?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

D. Miasa ny vavaka

Manova ny zava-misy sy ny olona ny vavaka. Ankaherezina isika hivavaka no sady manantena valiny.

1. Nivavaka ho an'iza ny fiangonana ao amin'ny Asa 12:5?

_______________________________________________________________

2. Ahoana no namalian'Andriamanitra ny vavaka nataony (Asa 12:7)?

_______________________________________________________________

3. Ankoatran'ny valim-bavaka dia inona koa ny omen'Andriamanitra ireo izay mivavaka (Filipiana 4:6-7)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


"Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra." Jakoba 5:16


II Ny fampiharana ny vavaka

A. Mankahery sy mibaiko ny mpino hivavaka Andriamanitra.

1. Ao amin'ny Lioka 18:1 dia nampianarina hivavaka mandrakariva ny mpianatr'i Kristy fa tsy _____________________________________________________________.

2. Inona ny sitrak'Andriamanitra ho an'ireo izay mino an'i Jesosy Kristy (1 Tesaloniana 5:17)?

________________________________________________________________

3. Amin'ny fotoana toy inona ny mpino no tokony hivavaka (Efesiana 6:18)?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

B. Betsaka torolalana manampy amin'ny vavaka ao amin'ny Baiboly.

1. Nampianarin'i Jesosy hanantena inona ny mpianany rehefa maharitra amin'ny vavaka araka ny fanoharana ao amin'ny Lioka 11 (Lioka 11:5-10)?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Inona ny ilaina amin'ny valim-bavaka hoy i Jesosy (Jaona 5:17)?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Araka ny 1 Jaona 5:14, inona ny antoka rehefa mivavaka isika?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ny vavaka nampianarin'ny Tompo

Mivavaha amin'Andriamanitra...

Asandrato Izy.........................

Maneke Azy ............................

Mitadiava Azy ..........................

Mibebaha Aminy .....................

Miantehera Aminy ..................

Matokia Azy ...........................

Rainay izay any an-danitra

Ho hamasinina anie ny Anaranao

Ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao

Hanina isan'andro

Mamelà ny helokay

Aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy

Manafaha anay amin'ny ratsy

D. Sakana tsy hisian'ny valim-bavaka

Inona ny antony mety ho sakana tsy hisian'ny valim-bavaka?

1. Salamo 66:18 ___________________________________________________

2. Jakoba 4:3 _____________________________________________________

3. Isaia 59:1-2 ____________________________________________________

Zavatra efatra mavesa-danja amin'ny vavaka

Fiderana

 

Fifonana

 

 

Fisaorana

 

 

Fangatahana

Mihevera an'Andriamanitra. Derao Izy noho ny toetrany, ny halehibeny, sy ny fanomezany an'i Kristy.

 

Ekeo fa nanota taminy ianao. Manetre tena ary tadidio fa fantany sy tiany ianao.

 

Lazao Aminy ny fankasitrahanao izay rehetra nomeny anao; eny fa na zavatra tsy araka ny nyheveranao azy aza.

 

Ataovy mazava ny fangatahanao. Mivavaha ho an'ny hafa sy ho anao.

 

III Ny tolom-bavaka

A. Mety ho asa sy tolona mafy ny vavaka.

Na izany aza dia tsy tokony hisakana antsika tsy hivavaka izany fahasarotana izany. Eny fa na dia mitaky fanoloran-tena lehibe aza.

1. Hafiriana ny nivavahan'i Jesosy talohan'ny nisafidianany ireo Apostoly (Lioka 6:12)?

_______________________________________________________________

2. Hazavao ny hamafin'ny vavak'i Jesosy teo am-piandrasany ny hazo fijaliana (Lioka 22:44).

_______________________________________________________________

3. Inona no tokony tandreman'ny mpino rehefa mifantoka amin'ny vavaka (Kolosiana 4:2)?

_______________________________________________________________

B. Afaka mivavaka foana isika na dia malahelo sy kivy aza.

1. Naninona no kivy i Davida tao amin'ny Salamo 13:1-2?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Inona no nitarainan'i Davida (Salamo 22:2)?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

D. Ny fahefan'Andriamanitra no mandidy ny vavaka, ary ny sitra-pony no mamaritra ny valim-bavaka.

1. Vakio ny 2 Korintiana 12:7-9.

a) Inona ny nivavahan'i Paoly? __________________________________

b) Impiry ny nangatahany izany? ________________________________

d) Nahazo izany nangatahany izany ve izy? Inona ny antony? ___________

__________________________________________________________

2. Vakio Marka 14:35-36.

a) Inona ny nangatahan'i Jesosy tamin'Andriamanitra Ray momba ny "ora fijaliany"?

__________________________________________________________

b) Inona anefa no tiany notanterahina?

__________________________________________________________

IV Fampiharana

Manoràta vavaka tianao atao araka ny toromarika voaresaka teto.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

www.Jesosy.org