Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 NY FANAHY MASINA

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra. Iray amin'ilay Andriamanitra telo izay iray ny Fanahy Masina araka ny Baiboly. Izany hoe Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, ary Andriamanitra Fanahy Masina. Ho jerentsika eto ny momba ny Fanahy Masina sy ny asany.

I. Inona ny Fanahy Masina?

A. Fantatra toy ny olona ny Fanahy Masina

Toy ny solon'anarana fampiasa amin'ny olona no ampiasaina rehefa miresaka momba ny Fanahy Masina. Mazava tsara izany amin'ny Baiboly voasoratra amin'ny dikateny vahiny.

Inona ny solon'anarana voasoratra ao amin'ny Jaona 14:17?

______________________________________________________________

B. Toetran'ny Fanahy Masina

1. Saina: manana fahefana mahay sy mahazo ny zava-misy.

a) Romana 8:27

Ny Fanahy Masina dia manana _________________________________

b) 1 Korintiana 2:11

Ny Fanahy Masina dia mamantatra ______________________________

d) 1 Korintiana 2:11

Ny Fanahy Masina dia mahalaa _________________________________

2. Toe-po

 Inona ny toe-po ananan'ny Fanahy Masina ao amin'ny Efesiana 4:30?

______________________________________________________________

3. Manana fahefana manapa-kevitra sy mandray andraikitra.

Omeo ny ohatra voalaza ao amin'ny:

a) 1 Korintiana 12:7,11 _______________________________________

b) Asa 13:2 ________________________________________________

 II. Andriamanitra ny Fanahy Masina

A. Ireo toetrany

 

Ny Fanahy Masina sy ny toetra maha Andriamanitra Azy

Mahalala ny zavatra rehetra

Misy Azy na aiza na aiza

Tsy misy fiandohana sy fihafarana

Marina sy mahatoky (tsy mivadika)

Isaia 40:13-14

Salamo 139:7

Hebreo 1:14

1 Jaona 5:7, Jaona 16:13

 B. Filazana ny maha Andriamanitra

1. Inona ny manambara ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina ao amin'ny 2 Korintiana 3:17?

______________________________________________________________

2. Araka ny Asa 5:3-4, mitovy amin'ny mandainga amin'Iza ny mandainga amin'ny Fanahy Masina?

______________________________________________________________

III. Ny asan'ny Fanahy Masina

A. Salamo 104:30

Nandray anjara tamin'ny inona ny Fanahy Masina?

______________________________________________________________

B. 2 Petera 1:20-21

Mandray anjara amin'ny inona ny Fanahy Masina?

______________________________________________________________

Mijoro ho vavolombelon'i Kristy ny Fanahy Masina

Manamarina fa Jesosy no Kristy

Hampahafantatra an'i Kristy

Tsy milaza momba ny tenany

Jaona 15:26

Jaona 16:14

Jaona 16:13

 IV Ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny famonjena

Manana anjara lehibe amin'ny tetik'asa famonjen'Andriamanitra ny Fanahy Masina.

A. Jaona 16:1-8

Inona ny asa manokana ataon'ny Fanahy Masina?

___________________________________________________________

B. Jaona 3:5-8

Ateraky ny inona ny mpanota/olona vao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra?

___________________________________________________________

D. Inona ny ataon'ny Fanahy Masina rehefa voavonjy ny olona iray?

1. Titosy 3:5-6

 __________________________________________________________

___________________________________________________________

2. 1 Korintiana 12:13

___________________________________________________________

___________________________________________________________

E. Efesiana 1:13-14

Ahoana ny anomezan'ny Fanahy Masina antoka ny famonjena ny mpino?

___________________________________________________________


Ny tombokasen'ny Fanahy Masina

Ny tombokase dia misy anaran'ny tompony. Manambara fananana araka izany ny tombokase ary manaporofo ny fahamarinan'ny taratasy izay misy izany.

Ny fisian'ny Fanahy Masina eo amin'ny fiainantsika dia mampiseho ny fampanantenan'Andriamanitra ny fandovantsika Azy.


 V Ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny fiainan'ny mpino.

A. Romana 8:9

Inona ny fifandraisan'ny Fanahy Masina sy ny mpino?

________________________________________________________________

B. Azo heverina ve ny fisian'ny mpino tsy manana ny Fanahy Masina?

________________________________________________________________

D. 1 Korintiana 2:12-13

Inona koa ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny fiainan'ny mpino?

________________________________________________________________

E. Fananarana ny mpino

Inona ny fananarana ny mpino mikasika ny Fanahy Masina?

1. Efesiana 4:30 _____________________________________________

2. 1 Tesaloniana 5:19 _________________________________________

3. Efesiana 5:18 _____________________________________________


 FENO NY FANAHY MASINA

Ny hoe feno ny Fanahy Masina dia miaina tanteraka eo ambany fahefany. Mitaky fibebahana amin'ny ota izany ary fnkatoavana Azy feno na ara-tsaina, na ara-piniavana, na ara-batana, na inona na inona. Mitaky fahafatesan'ny fitiavan-tena izany.

Ny feno ny Fanahy Masina dia feno ny Tenin'Andriamanitra, izay mibaiko ny fihetsika sy fisainantsika.


 F. Galatiana 5:16

Ahoana ny hialàn'ny Kristiana amin'ny ota? _________________________________

G. Galatiana 5:22-23

Rehefa feno ny Fanahy Masina ny mpino dia mampiseho ny vokatry ny Fanahy. Inona avy izany?

1________________ 4___________________ 7___________________
2________________ 5___________________ 8___________________
3________________ 6___________________ 9___________________

 Hita soritra eo amin'ny fiainanao ve ireo toetra ireo?

VI Fampiharana

Izao no nosoratan'ny Apostoly Paoly ao amin'ny 1 Korintiana 6:19-29: "Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy, koa mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo."

A. Inona ny lanjan'izany aminao?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

B. Misy tokony ataonao ve hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra amin'ny tenanao?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

www.Jesosy.org