Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 ANDRIAMANITRA: ireo anarana fiantso Azy

I. Fampidirana

Ankehitriny dia mifamahofaho be ny hevitr'olona momba an'Andriamanitra sy ireo lazainy ho "andriamanitra" samihafa. Ny Baiboly kosa dia milaza ho manambara ilay Andriamanitra marina. Tsy miezaka manaporofo ny fisian'Andriamanitra ny Baiboly. Voasoratra ao voalohany indrindra fotsiny ny hoe "Tamin'ny voalohany Andriamaitra..." (Genesisy 1::1).

A. Ahoana ny fahitan'ny Salamo 89:7-8 an'Andriamanitra?

_____________________________________________

_____________________________________________

B. Inona ny manambara fa tokana ihany Andriamanitra ao amin'ny Isaia 43:10?

_____________________________________________

_____________________________________________

D. Inona ny zavatra tsy omen'Andriamanitra na iza na iza mihitsy (Isaia 42:8)?

_____________________________________________


II. Zava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra

A.  Tahaka ny inona ny fahalalàna an'Andriamanitra (Jaona 17:30)?

_____________________________________________

B. Tsy tokony mirehareha amin'ny fahendrena sy fahalalana ny olona. Inona no tokony ireharehany hoy Andriamanitra (Jeremia (9:24)?

_____________________________________________

_____________________________________________


III. Ahoana ny ahalalàna an'Andriamanitra?

A. Ahoana hoi i Jesosy mikasika ny fomba fahalalàna an'Andriamanitra (Jaona 14:9-10)?

_____________________________________________

_____________________________________________

B. Inona no lazain'i Paoly momba an'i Kristy ao amin'ny Kolosiana 2:9?

_____________________________________________

D. Niresaka tamin'ny olona tamin'ny alalan-janany Andriamanitra hoy ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo. Ahoana ny famaritana an'i Kristy ao amin'ny Hebreo 1:3?

_____________________________________________

_____________________________________________


IV. Ireo fiantsoana an'Andriamanitra

A. Ny anarana fiantsoana

Ny anarana fiantsoana dia manambara toetra mikasika ny olona iray. Ny fianarana ireo anarana fiantsoana an'Andriamanitra dia manampy antsika ahafantatra Azy bebe kokoa, na dia voafetra ihany aza izany. Na tsy takatry ny saina aza ny hevi-dalina sasany fonosin'ireo anarana fiantsoana an'Andriamanitra ireo, dia ilaina ho marina ny fahazoantsika ny momba Azy.

Ray, Zanaka, Fanahy Masina

Famahasinana

Fahamarinana / Mpitsara

Tsitoha

Maharitra mandrakizay

Tsy miova

Mahalala ny zavatra rehetra

Manerana izao tontolo izao

Mahefa ny zavatra rehetra

Fitiavana

Mahatoky

Famindram-po

Fanamarihana: Ohatra vitsy fiantsoana an'Andriamanitra fotsiny ihany ireo

B. Fanazavana ireo anarana fiantsoana an'Andriamanitra

Vakio mialoha ireo andininy ao amin'ny Baiboly izay omena ary soraty izay manazava tsara ny anarana fiantsoana an'Andriamanitra resahina ao.

Isaky ny "fampiharana manokana" dia soraty ny fiantraikan'izany anarana fiantsoana an'Andriamanitra izany araka ny fahazoanao manokana an'Andriamanitra.

1. Fahamasinana

Ny fiantsoana an'Andriamanitra ho "masina" dia midika fa tsy azo kasihana sy tsy voaloton'ny ratsy Izy. Izany hoe madio sy tonga lafatra tanteraka tanteraka.

a. Eksaodosy 15:11 ___________________________________

__________________________________________________

b. Salamo 99:9 ______________________________________

__________________________________________________

 Satria masina Andriamanitra dia antsoina sy iangaviana ho masina koa isika (1 Petera 1:16). Tokony misaraka amin'ny ota isika mba ho voatokana ho an'Andriamanitra. Noho izany dia tokony mamirapiratra ny fahamasinan'Andriamanitra eo anatrehan'nizao tontolo izao ny fiainantsika.

Fampiharana manokana

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Fahamarinana sy mpitsara

Fototeny iray no niavian'ny "fahamarinana" sy "fitsaràna" amin'ny teny nanoratana ny Testamenta Vaovao. Ny "fahamarinana" dia mampiavaka ny fifanarahana misy eo amin'Andriamanitra sy ny asany. Ny "fitsarana" indray dia ny fomba fampiharan'Andriamanitra ny fahamarinany.

Tsy misy lalàna ambonin'Andriamanitra fa ny lalàna misy dia ao amin'Andriamanitra.

a. Salamo 119:137. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia miseho amin'ny

_________________________________________________

_________________________________________________

b. Salamo 89:14. Ny fahamarinana sy fahamasinana dia fantatra ho:

_________________________________________________

_________________________________________________

 Ampitahao ny fahamarinana sy fahamasinana araka ny fijerinao sy araka ny fijerin'Andriamanitra.

Fampiharana manokana

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Tsitoha

Ny "tsitoha" dia midika hoe lehibe na avo indrindra, manam-pahefana ambony indrindra na ambonin'ny rehetra.

a. Isaia 46:9-10 ___________________________________

________________________________________________

b. Isaia 45:23 _____________________________________

________________________________________________

 Ny maha tsitoha an'Andriamanitra dia mampahery satria manome toky ny Kristianina fa tsy misy tsy eo ambany fahefan'Andriamanitra; ary tsy voatohitra ny fandaharany (Romana 8:28).

Fampiharana manokana

_______________________________________________

_______________________________________________

4. Faharetana mandrakizay

Satria mandrakizay Andriamanitra dia nisy, misy ary hisy foana Izy. Tsy nisy ny fiandohany ary tsy hisy ny fiafarany.

a. Isaia 44:6 _____________________________________

_______________________________________________

b. Isaia 43:13 ____________________________________

_______________________________________________

 Tsy voafetran'ny fotoana Andriamanitra. Satria mandrakizay Izy dia hitany mazava ny lasa sy ny ho avy araka ny fahitany ny ankehitriny. Araka izany dia fantany amin'ny antsipirihany izay mahasoa sy tsara indrindra ho antsika. Tokony mahatoky Azy tanteraka isika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika.

Fampiharana manokana

_______________________________________________

_______________________________________________

5. Tsy miova

Tsy miova na oviana na oviana Andriamanitra, tsy miova na ny toetrany na ny fikasany.

a. Malakia 3:6 ____________________________________

_______________________________________________

b. Hebreo 6:17-18 ________________________________

______________________________________________

 Feno fampanantenana ho an'ny olon'Andriamanitra ny Baiboly. Azo atokisana fa tsy mivadika amin'ny teniny Izy.

Fampiharana manokana

______________________________________________

______________________________________________

6. Mahalala ny zavatra rehetra

Mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy misy na inona na inona manampoka Azy.

a. Joba 34:21 ___________________________________

______________________________________________

b. Salamo 139:1-6 _______________________________

______________________________________________

 Mahalala ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fantany ny otantsika rehetra (ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy). Na izany aza dia namela heloka sy mandray ho izan'ny fianakaviany izay mandray an'i Jesosy Kristy Izy. Inona ny dikan'izany mikasika ny fahazoana antoka ny famonjena?

Fampiharana manokana

_____________________________________________

_____________________________________________

7. Manerana izao tontolo izao

Misy an'Andriamanitra manerana izao tontolo izao, na aiza na aiza.

a. Ohabolana 15:3 ______________________________

____________________________________________

b. Salamo 139:7-12 ____________________________

____________________________________________

 Fahadalàna ny fiheverana fa afaka mihafina an'Andriamanitra isika, satria misy Azy manerana izao tontolo izao. Midika koa izany fa miaina sy mahatsapa ny fisiany na aiza na aiza ny mpino, ary mahalala ny fahasoavana azo avy amin'ny fiarahana aminy.

Fampiharana manokana

___________________________________________

___________________________________________

8. Mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra

Manana fahefana lehibe Andriamanitra ary manana hery anatanterahana na inona na inona.

a. Jeremia 32:17 ______________________________

___________________________________________

b. Apokalypsy 19:6 ____________________________

___________________________________________

Ny fahefan'Andriamanitra dia hita amin'ny:

  • Nahariany izao tontolo izao (Genesisy 1:1)
  • Fitahirizany ny zavatra rehetra (Hebreo 1:3)
  • Fanomezany sy fiahiany antsika (Salamo 37:23-14)

 "Aza matahotra ianao fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; mampahery anao Aho sady mamonjy anao; eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako Aho" (Isaia 41:10). Inona no azontsika tsoahina momba ny fahefan'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 41:10?

Fampiharana manokana

____________________________________________

____________________________________________

9.Fitiavana

Andriamanitra dia fitiavana. Tsy misy fepetra ny fitiavany ary tsy miankina amin'izay tiany.

a. Jaona 3:16 _________________________________

____________________________________________

b. Romana 5:8 ________________________________

____________________________________________

 Miseho amin'ny asa ny fitiavana. Andriamanitra no ohatra ho antsika. Naneho fitiavana tamin'ny fanolorana ny Zanany ho faty nisolo toerana antsika Andriamanitra (2 Korintiana 5:21).

Fampiharana manokana

____________________________________________

____________________________________________

10. Mahatoky

Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra mahatoky.

a. Salamo 31:5 ________________________________

____________________________________________

b. Salamo 117:2 _______________________________

____________________________________________

 Ambonin'ny zavatra rehetra ny maha "tena izy" an'Andriamanitra. Marina sy mahatoky Izy na dia hita fa mpandainga aza ny olon-drehetra. Mandresy ny teniny amin'ny fitsarany (Romana 3:4). ahoana ary ny tokony ho fijerintsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana raketiny?

Fampiharana manokana

____________________________________________

____________________________________________

11. Famindram-po

Ny famindram-pon'Andriamanitra dia miseho tamin'ny fiantrany ireo nanohitra Azy. 

a. Salamo 145:8-9 _____________________________

____________________________________________

b. Salamo 130:3-4 _____________________________

____________________________________________

 Ny famindram-pon'Andriamanitra  dia mifanohitra amin'ny otan'olombelona. Hita taratra amin'ny famonjena antsika ny famindram-pony (Efesiana 2:4-5).

Fampiharana manokana

____________________________________________

____________________________________________

 V. Fampiharana

Valio ireto fanontaniana ireto araka ireo anarana fiantsoana an'Andriamanitra noresahina rehetra ireo.

A. Inona ny ho vokany amin'ny fiainam-bavakao?

B. Ahoana ny mety ho fihetsikao manoloana ny fitsapana lehibe toy ny:

1. Mety ho fahafatesan'ny avana akaiky?

___________________________________________

___________________________________________

2. Loza mety mitranga aminao ara-batana?

___________________________________________

___________________________________________

 

www.Jesosy.org