Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 FIANARANA NY BAIBOLY

Tokony ho fantatry ny mpino tsirairay ny "fianarana" sy "fampiharana" ny Baiboly amin'ny fiainana andavanandro. Ho resahina eto ny lalana dimy ahafahanao mandray ny Baiboly: mihaino, mamaky, mianatra, mitadidy, ary mandinika.

HENOINA ny Baiboly 

"Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy." - Romana 10:17 

VAKIANA ny Baiboly 

"Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa efa antomotra ny andro." - Apokalypsy 1:3 

HIANARANA ny Baiboly 

"Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ary nandinika ny Soratra Masina isan'andro, na marina izany na tsia." - Asa 17:11

TADIDINA ny Baiboly 

"Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako Anao; aza avela hivily hiala amin'ny teninao aho. Ato am-poko no hiraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao." - Salamo 119:9-11

DINIHINA ny Baiboly

"Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsaininy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany; ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa." - Salamo 1:2-3


I. Maninona no mianatra Baiboly?

Manomeza antony dimy tokony hianarana ny Baiboly.

  • 2 Timoty 2:15 _________________________________
  • 1 Petera 2:2 __________________________________
  • Salamo 119:11 ________________________________
  • Salamo 119:38 ________________________________
  • Salamo 119:105 _______________________________

II. Ahoana ny fianarana ny Baiboly?

A. Henoina

"Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy" (Romana 10:17).

1. Iza no nambaran'i Jesosy fa ho tahiana (Lioka 11:28)

_____________________________________________________

2. Inona no tokony ataon'ny mpitandrina sy mpampianatra rehefa mitory teny (Nehemia 8:7-8)?

_____________________________________________________

B. Vakiana

"Sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro" (Apokalypsy 1:3).

1. Soraty araka ny fomba filazanao azy ny Apokalypsy 1:3.

___________________________________________________

___________________________________________________

2. Inona avy no nasian'i Paoly notandreman'i Timoty (1 Timoty 4:13)?

____________________________________________________________

 Raha mamaky toko roa isan'andro ao amin'ny Testamenta Vaovao ianao dia mahavaky ny Testamenta Vaovao iray manontolo afaka 19 herinandro!

D. Ianarana

Rehefa niala tao Tesalonika ny apostoly Paoly dia nandeha tany Beria ary nizara ny filazantsara tamin'ireo Jiosy tsy nino. Ary hitany fa "ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan'andro, na marina izany na tsia (Asa 17:11)."

Toetra manoloana ny fianarana ny Baiboly:

1. Araka ny Asa 17:11, inona ny toetra roa nasehon'ny olona tao Beria tamin'ny nandraisany ny Tenin'Andriamanitra?

_______________________________________________________________

2. Ahoana ny tokony itadiavantsika fahendrena sy fahalalana (Ohabolana 2:4)?

_______________________________________________________________

 Tsy vitan'ny vaky teny fotsiny ny fianarana Baiboly fa mitaky fandinihina tsara, famakafakana, ary fampiharana. Mampahalala anao ny "ankapobeny" fotsiny ny famakiana; fa ny fianarana kosa manampy anao hieritreritra, handalina, ary hiaina izay vakianao.

E. Tadidiana

 "Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao ... Ato am-poko no iraketako ny tninao, mba tsy hanotako aminao" (Salamo 119:9,11).

1. Ahoana ny nandidian'Andriamanitra an'Israely hitadidy Ny Teniny?

   a. Deoteronomia 11:18a __________________________________________

   b. Deoteronomia 11:19 ___________________________________________

2. Vakio Matio 4:4, 7, 10.

   a. Nandritry ny fifanoherana in-telo, inona no nataon'i Jesosy nandreseny ny fakam-panahy?

   _________________________________________________________

   b. Ahoana ny mety ho fampiharanao izany amin'ny fiainanao?

   _________________________________________________________

3. Soraty amin'ny fomba filazanao azy ny Salmo 40:8

__________________________________________________________

__________________________________________________________

F. Dinihina

"Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira; fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsaininy andro aman'alina" Salamo 1:1-3).

Ny fandinihina dia fieritreretana am-bavaka ny Soratra Masina ary mikatsaka ny ahafantatra sy hiaina izany. Eritrereto am-bavaka ny Tenin'Andriamanitra ary katsaho ny hiaina araka ny sitrapony.

1. Ny fandinihina ny Soratra Masina dia azo tanterahina rehefa:

  • Mihaino toriteny.
  • Mamaky Baiboly.
  • Mivavaka mikasika ny zavatra ianarana.
  • Misaintsaina ny andininy izay notadidiana.

2. Hanampy anao amin'ny inona ny fandinihina ny Baiboly (Josoa 1:8)?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Mety miantefa amin'ny fiteny sy fihetsikao ve ny Tenin'Andriamanitra? Hazavao. (Lioka 6:45).

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. Inona koa no tokony ataontsika mba ahazoantsika ny Baiboly ankoatran'ny fahazotoana mianatra ny Tenin'Andriamanitra (Salamo 119:73,125)?

_________________________________________________________


III. Ny dingana fianarana ny Baiboly

A. Dingana 1: Fiomanana

   1. Inona no tokony ataontsika mialoha ny fanatonana ny Soratra Masina (1 Petera 2:1-2)?

   ________________________________________________________

   2. Inona no tokony ho votoatin'ny vavaka ataontsika eo am-piomanana hianatra ny Tenin'Andriamanitra (Kolosiana 1:9-10)?

   ________________________________________________________

 Manokàna fotoam-pivavahana fohy mialoha isaky ny hianatra, mibebaha ary mangataha amin'ny Fanahy Masina hoe "ampahirato ny masoko mba ahitako ny zava-mahagaga amin'ny lalànao" (Salamo 11:18).

B. Dingana 2: Fandinihina

"Inona ny zava-mitranga ao amin'ny lahatsoratra? Inona ny itako?"

   1. Eo am-pandinihina ny lahatsoratra dia jereo ny:

a) Teny manan-danja.

b) Lohahevitra, olona, voton-dresaka.

d) Baiko (indrindra ny matoateny)

e) Fampitandremana

f) Teny na fehezan-teny miverimberina

g) Fampitahana (zavatra mitovitovy, na zavatra mifanohitra)

h) Fanontaniana, valinteny

i) Izay zavatra tsy mahazatra na tsy ampoizina.

Fanamarihina: Ohatra vitsy ihany ireo fa tsy voafetra ho ireo fotsiny no jerena.

Tandremo: Aza maimaika sy mora kivy fa ataovy miadana.

D. Dingana 3: Fanazavana sy fandikana

"Inona no dikan'izany?"

   1. Mety ho mazava tsara ny Soratra Masina. Iza no nomen'Andriamanitra hampianatra antsika (1 Jaona 2:27)?

   _________________________________________________________

   2. Mametraha fanontaniana mitarika fanazavana.

a. Inona ny lanjan'ny:

(1) Teny iray (indrindra ny matoateny)?

(2) Fehezan-teny iray?

(3) Anarana sy voninahitra?

(4) Vanin'andro?

(5) Zavatra hafa?

b. Inona ny dikan'ny teny manokana iray?

d. Fa naninona io no nosoratana?

e. Inona ny vokatr'io fehezan-teny, teny, na anarana io?

   3. Rehefa mitady valin'ny fanontaniana mitarika fanazavana dia ampiasao:

a. Ny fotoana sy toerana ara-tantara - Ny andininy mialoha sy manaraka ny andalana ianaranao.

b. Ny famaritana ny teny

d. Ny drafitry ny fehezanteny

e. Ny andalan-tSoratra Masina hafa

f. Ny fitaovam-pianarana Baiboly hafa toy ny rakibolana, kaonkaoridansy, ny hevi-tenin'ny Baiboly, sarin-tany.

   4. Rehefa mitady fanazavana na fandikana dia tadidio ireto:

a. Mifanaraka ny Soratra Masina rehetra. Tsy misy Soratra Masina mifanohitra.

b. Avelao ny andalan-tsoratra hanambara ny tenany. Tandremo ny maimaika manome fehiny izay tsy mifandraika amin'ny hevitry ny mpanoratra.

E. Dingana 4: Fampiharana

"Inona ny ho vokatry ny Soratra Masina amin'ny fiainako?"

   1. Rehefa henontsika ny Tenin'Andriamanitra dia inona no tokony ho fihetsika na ataontsika (Jakoba 1:22)?

 _______________________________________________________ 

   2. Manampy amin'ny fampiharana ny Soratra Masina ny fijerena manokana ny:

Ota tokony esorina

Fampanantenana ho raisina

Ohatra tokony arahina

Baiko tokony tanterahina

Fanafintohinana tokony ialàna

  Ny fampiharana ny lahatsoratra iray dia maro be na dia tokana aza ny 

 fanazavana azy marina.

F. Dingana 5: Famerenana

Rehefa mianatra Baiboly dia mila mamerimberina, indrindra fa ny dingana faharoa, fahatelo ary fahefatra voalaza etsy ambony.

Arakaraka ny hamerimberenanao ny fianarana ny lahatsoratra iray no ahazoanao ny heviny lalindalina kokoa hatrany.

 

 

 

 

 

 

www.Jesosy.org