Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 FAMPIDIRANA NY BAIBOLY

 Tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Milaza azy ho fahamarinana, hafatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny Baiboly. Araka ny voasoratra ao amin'ny 2 Petera 1:21 dia "avy amin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy."

► Olona samihafa miisa ho 40 eo ho eo no nirakitra an-tsoratra ny Baiboly.

► Ireo olona ireo dia niaina tamin'ny firenena sy kolo-tsaina samihafa.

► Vanim-potoana samihafa no niainany (nanomboka 1400 taona talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 90 taorian'i Kristy).

► Tenim-pirenena telo no nanoratany: Hebreo, Arameanina ary Grika.

Na teo aza izany fahasamihafana izany dia nampiasain'Andriamanitra nanehoana ny voninahiny ireo mpanoratra tamin'ny famonjena ny olombelona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra.

 


I. Ny Testamenta Taloha (Boky 39)

A. Ny "Pentateuch" (Boky 5)

Ny boky dimy voalohany ao amin'ny Testamenta Taloha dia noraketin'i Mosesy an-tsoratra. Ireo dia antsoina ihany koa hoe ny "Boky Dimin'i Mosesy" na "Pentateuch".

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao amin'ny Baiboly ny bokin'ny "Pentateuch".

1.__________________. Ny Bokin'ny fiandohana: Ny nahariana izao tontolo izao, ny olona, ny ota, famonjena, ary ny firenen'Andriamanitra.

2.__________________. Nanafaka ny olony niala tao Egypta Andriamanitra.

3.__________________. Fandiovana, fahamasinana, ary fanompoana tamin'ny fanatitra sy fidiovana.

4.__________________. Nanota sy tsy nihaino an'Andriamanitra hatrany ny olony, ary nirenireny tany an-tany efitra nandritry ny 40 taona.

5.__________________. Ny nitarihana sy nanomanan'i Mosesy ny vahoaka Israely hiditra ny Tany Nampanantenaina.

B. Tantara (boky 12)

Ireo boky miendrika tantara kosa indray dia voarakitra an-tsoratra teo anelanelan'ny taona 1400 talohan'i Kristy sy ny taona 450 talohan'i Kristy. Izy ireo dia mampiseho ny fitondran'Andriamanitra ny olony, Israely, ny firenena Hebreo.

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao anaty Baiboly ireo boky ireo.

1._____________ 5.____________ 9._____________
2._____________ 6.____________ 10.____________
3._____________ 7.____________ 11.____________
4._____________ 8.____________ 12.____________

 

 

 

D. Tononkalo (boky 5)

Ny boky dimy manaraka dia miendrika tononkalo, mampiseho ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny olona amin'ny alalan'ny tononkalo sy hira.

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao amin'ny Baiboly ireo boky ireo.

1.________________. Ny fahoriana sy ny fahatokisan'ny lehilahy iray izay tia an'Andriamanitra.

2.________________. Hira fiderana sy torolalana.

3.________________. Fahendrena avy amin'Andriamanitra ho an'ny fiainan'olona andavanandro.

4.________________. Ny maha zava-poana ny fiainana an-tany raha tsy misy an'Andriaanitra.

5.________________. Fankalazana ny fiainana ara-panambadiana.


E. Ireo Mpaminany Lehibe (boky 5)

 Ny mpaminany dia voahosotr'Andriamanitra hitondra ny hafany ho an'ny olona. Antsoina hoe "Mpaminany Lehibe" ireo boky ireo satria dia lava kokoa noho ny bokin'ny "Mpaminany Madinika". Ny bokin'ny "Mpaminany Lehibe" dia voasoratra teo anelanelanelan'ny taona 750 sy 550 talohan'i Kristy.

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao anaty Baiboly ireo boky ireo.

1.________________ 3.______________ 5.________________
2.________________ 4.______________  

 

 

F. Ireo Mpaminany Madinika (boky 12)

Ny boky 12 farany ao amin'ny Testamenta Taloha dia voasoratra teo anelanelan'ny taona 840 sy ny taona 400 talohan'i Jesosy Kristy.

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao anaty Baiboly ireo boky ireo.

1.___________________ 5.___________________ 9.___________________
2.___________________ 6.___________________ 10.__________________
3.___________________ 7.___________________ 11.__________________
4.___________________ 8.___________________ 12.__________________

II. Ny Testamenta Vaovao (boky 27) 

Ny Testamenta Vaovao dia manambara an'i Jesosy Kristy, ilay mpanafaka ny olona. Izany dia ahitana:

 • Ny fiainan'i Kristy
 • Ny lalan'ny famonjena
 • Ny niantombohan'ny finoana Kristianina
 • Torolalana ho an'ny fiainana Kristianina
 • Ny fandaharan'Andriamanitra ny ho avy.

 

A. Tantara (boky 5)

1) Ny Filazantsara (boky 4 voalohany)

     a._________________. Ny fiainan'i Kristy, voasoratra indrindra ho an'ny Jiosy, ary mampiseho fa i Jesosy Kristy no ilay Mesia nandrasany hatry ny ela.

     b._________________. Ny fiainan'i Kristy, mampiseho an'i Jesosy ho toy ny Mpanompo Mahatoky an'Andriamanitra Ray; ary nosoratana indrindra ho an'ny tontolo Romana.

     d._________________. Ny fiainan'i Kristy, mampiseho fa i Jesosy dia olona tonga lafatra ary manamafy ny maha olona Azy; ary noraketin'i Lioka an-tsoratra, izay mizaka ny zom-pirenena Grika ny zom-pirenena Grika ary natao indrindra ho an'ny tontolo Grika.

     e._________________. Ny fiainan'i Kristy mampiseho fa i Jesosy dia Zanak'Andriamanitra, ary mampiavaka manokana ny maha Andriamanitra Azy.

Tanisao ny antony roa voalaza fa nanoratana ny Filazantsara araka an'i Jaona (Jaona 20:30):

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

2) Tantara Fiandohan'ny Fiangonana (boky 1)

__________________. Ny niandohana sy nielezan'ny fiangonana Kristianina, izay mendrika ho antsoina ihany koa ho "Asan'ny Fanahy Masina".

B.  Taratasy na Epistily (boky 12).

Ireo boky 12 ireo dia voasoratra ho an'ny olona tsirairay, ny fiangonana maro, na koa ny mpino amin'ny ankapobeny. Ny "Taratasy" dia miresaka ny lafiny rehetra mikasika ny fiainana sy andraikitry ny Kristianina.

Soraty na raiso naoty araka ny filaharany ahitanao azy ao anaty Baiboly ireo boky ireo.

1) Taratasy nosoratan'i Paoly (boky 13)

1.______________________________ 8.______________________________
2.______________________________ 9.______________________________
3.______________________________ 10._____________________________
4.______________________________ 11._____________________________
5.______________________________ 12._____________________________
6.______________________________ 13._____________________________
7.______________________________  

 

 

 

 

 

 2) Taratasy hafa (boky 8)

1.______________________________ 5.______________________________
2.______________________________ 6.______________________________
3.______________________________ 7.______________________________
4.______________________________ 8.______________________________

  

 

 

D. Faminaniana (boky 1)

Ny boky faminaniana ao amin'ny Testamenta Vaovao izay manambara ihany koa ny ho avy. Voalaza ao:

 • Ny fiainan'i Kristy
 • Ny fanjakan'i Jesosy Kristy
 • Ny voninahitr'i Kristy
 • Ny ho avin'ny mino sy tsy mino.

Io boky io dia antsoina hoe: _________________________.

 Ny Testamenta Taloha dia fanambarana an'Andriamanitra, ny momba Azy, ny ankasitrahany sy tsy ankasitrahany, ary ny fitiavany fahamasinana sy fanamelohany ny ota.

Ny Testamenta Vaovao dia fanambarana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Zanany, ny fiainany, ny fampianarany, ny asany ary ny fivereneny indray hametraka ny fanjakany maharitra mandrakizay.

Fantatra fa niteny Andriamanitra na ao ami'ny Testamenta Taloha na Testamenta Vaovao, fa tsy hafatr'olombelona ny Baiboly. Tsy vokatry ny aigam-panahin'olona ny Soratra Masina fa nomen'Andriamanitra araka ny tsindrimandrin'ny Fanahy Masina.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 III Kristy ao amin'ny Baiboly

A. Ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao dia tokony jerena miaraka satria izy roa dia samy mifantoka amin'i Jesosy Kristy.

Vakio ireto andininy ireto dia fenoy ny banga.

1. Lioka 24:27: Jesosy dia voalaza ao amin'ny _____________________

2. Jaona 3:39: Milaza i Jesosy fa ny Soratra Masina dia_______________

B. Jesosy no fanalahidy

5

Lalana

     12         5             17

Tantara  Tononkalo Faminaniana

4

Filazantsara

   1         21

Tantara Taratasy

1

Faminaniana

Fampanantenana an'i Kristy Fiandrandrana an'i Kristy Fisehoan'i Kristy Fiangonan'i Kristy Fanandratana an'i Kristy

 

 

 

 


IV. Nahoana ny Baiboly No Manan-Danja?

Rehefa nalain'i Satana fanahy i Jesosy dia niresaka ny voalaza ao amin'ny Deotoronomia 8:3: "tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra" (Matio 4:4).

A. Inona ny voalaza ao amin'ny 2Timoty3:16?

(Fanteno izay valiny marina)

 • Ny ampahan'ny Baiboly dia nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra.
 • Misy ampahany tsy nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra.
 • Ny Baiboly manontolo dia nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra.
 • Izay miresaka mivantana antsika ihany no nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra.

B. Ahoana ny fampisehoan'ireto andininy ireto ny lanjan'ny Tenin'Andriamanitra?

1. 2Timoty 3:15

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

2. Hebreo 4:12

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 D. Milaza zavatra efatra ataon'ny teni'Andriamanitra.

1. Salamo 19:7a ___________________________________________

2. Salamo 19:7b ___________________________________________

3. Salamo 19:8a ___________________________________________

4. Salamo 19:8b ___________________________________________


V. Fampiharana

Raha jerena ny fahalalana azonao mikasika ny Baiboly, inona no tokony ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainanao?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

 

 

www.Jesosy.org