Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

FOTO-PINOANA KRISTIANINA

 


Ny foto-pinoana Kristianina resahina eto dia noezahina nofintinina araka izay azo natao. Tsy ho voaresaka amin'ny antsipirihiny eto avokoa ny zavatra rehetra saingy inoana fa ampy mahafehy ny foto-pinoana Kristianina ny fizarana 13 entina eto. Natao ihany koa izany ho fanampiana ny tsirairay, ahafahany mamakafaka manokana ny Tenin'Andriamanitra sy mandalina ny finoana Kristianina.

Mora kokoa ny manaraka azy ity raha toa ka manao fizarana tsirairay isan-kerinandro ny mpamaky.

Ny vavaka ataoko dia ny hanampian'Andriamanitra sy androtsahany ny Fanahy Masina aminao mba ankahery anao mandinika lalindalinae kokoa ny finoana Kristianina.

Mizara toy izao izany:

 1. Ny Baiboly
 2. Fianarana ny Baiboly
 3. Andriamanitra: ireo anarana fiantsoana Azy
 4. Jesosy Kristy
 5. Ny asan'i Jesosy Kristy
 6. Famonjena
 7. Fanahy Masina
 8. Vavaka sy ny mpino
 9. Fiangonana
 10. Fanomezam-panahy
 11. Fitoriana ny filazan-tsara
 12. Fankatoavana
 13. Sitrapon'Andriamanitra

Misaotra anao mialoha hanoratra amin'ny tompon'andraikitra raha misy zavatra na fanontaniana na lesona tianao ifampizarana.

 

www.Jesosy.org